Uudised

Põlvamaa Arenduskeskus avas ettevõtete kestlikkuse toetusprogrammi
2023-03-06 16:00:00

 SA Põlvamaa Arenduskeskus on avanud kandideerimise toetusprogrammi, mille raames on ettevõtjatel võimalik konsultandi kaasabil lahendada rohemajandusele üleminekuga seotud väljakutseid. Tegemist on laiendusega eelmisel aastal läbi viidud ettevõtete süsiniku jalajälje hindamise pilootprogrammile, mille raames hindas oma süsiniku jalajälje ära AS Põlva Haigla.

Roheliste väärtuste esiletõus Euroopas on kogumas järjest hoogu. Üha enam ootavad tarbijad ettevõtetelt, et nende tooted ja teenused oleks kestlikud, st keskkonnasõbralikest materjalidest, vastupidavad, energia- ja ressursitõhusad, ringlusse võetavad. Ettevõtte pikaaegse arengu ning Euroopa turul konkureerimiseks on vajalik olla teadlik ettevõtte ja selle toodete ning teenuste omadustest ja jalajäljest ning suuta seda veenvalt ka klientidele tõestada. Heaks viisiks seda teha on omada Euroopa Liidus aktsepteeritavaid analüüse, märgiseid ja sertifikaate.

Abistamaks maakonna ettevõtteid, pakub SA Põlvamaa Arenduskeskus toetust väliste konsultantide kaasamiseks. Programmi raames on ettevõtetel võimalik konsultantide abil jõuda  pragmaatiliste lahendusteni järgmistel teemadel:

●      Soovite hinnata ära oma ettevõtte süsiniku jalajälje (eelistatud tegevus programmis).

●      Olete huvitatud, et teie ettevõte tegutseks võimalikult vähese keskkonnamõjuga ning seetõttu plaanite keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamist ettevõttes.

●      Soovite müüa oma toodet CE-märgisega, mis kinnitab, et toode vastab kõigile toote osas kehtestatud keskkonna- tervise- ja ohutusnõuetele.

●      Tahate, et teie ettevõte oleks Euroopa turu silmis rohkem usaldusväärne ning seetõttu plaanite läbida EMAS sertifitseerimisauditi.

●      Kahtlete selles, kas teie ettevõte on piisavalt keskkonna sõbralik ning loodate ISO standardite järgi saada kindlad juhised edaspidiseks.

SA Põlvamaa Arenduskeskus toetab omalt poolt ettevõtteid kuni 7500 euro suuruse toetusega konsultatsiooniteenuse tellimiseks. Ettevõtte nõutav omafinantseering peab olema minimaalselt 10% konsultatsiooniteenuse maksumusest.

Kandideerimiseks tuleb SA Põlvamaa Arenduskeskusele esitada dokumendid, kus on välja toodud:

●      Hindamisprotsessi kirjeldus

●      Esialgne ajakava

●      Konsultandi roll hindamisprotsessis

●      Tegevuste eelarve koos toetus- ja omaosaluse määradega

●      Võrdlevad hinnapakkumised konsultatsiooniteenuse tellimiseks ja valitud konsultandi valiku põhjus

●      Esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatud kinnitus omaosaluse tasumisest SA Põlvamaa Arenduskeskuse poolse toetuse saamisel.

Toetusprogrammi taotlusi saab esitada jooksvalt kuni 06.juunini 2023!

Kõik toetusprogrammi raames kavandatud tegevused peavad olema teostatud 8. detsembriks 2023!

Toetusprogrammi eesmärk on läbi konkreetsete maakondlike näidete tutvustada tegevusi laiemalt, mistõttu peab toetust saav ettevõte olema valmis oma protsessi käiku või tulemusi tutvustama teistele teemast huvitatud maakonna ettevõtetele SA Põlvamaa Arenduskeskuse poolt korraldataval üritusel.

Eelpool mainitud informatsiooniga dokumendid palume saata e-maili aadressile: ilija.samoldin@polvamaa.ee

Nõudmised pilootprogrammi kandideerijatele:

1.     Ettevõte on registreeritud Põlvamaale või tema peamine tegutsemiskoht on Põlvamaal;

2.     Ettevõte ei tegutse programmdokumendis nimetatud ja vähese tähtsusega abi määruse 1407/2013 (VTA määrus) artikli 1 lõikes 1 välistatud  majandusvaldkondades:

2.1.  metsamajandus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 02) ning seda teenindavad tegevusalad;

2.2.  hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92

2.3.  tubaka tootmine, töötlemine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12) ja turustamine (EMTAK 2008, jagu G, alajaotused 4617, 4621, 4635, 4639, 4711, 47191, 4726, 4781)

3.     Taotletava toetuse saamisel ei ületa ettevõte lubatud vähese täthtsusega abi ülemmäära:

3.1.  Ettevõtlussektori kasusaajale ja kontsernile, millesse kasusaaja kuulub, jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul määruste 1407/2013, 1408/2013 ja 875/2007  (või määruse mis asendab nimetatud määrust) alusel eraldatud vähese tähtsusega abi ei ületa  koos programmi raames saadava abiga vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot.

3.2.  Taime- ning loomakasvatus ning jahindus sektori (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01) ning neid teenindavad tegevusalad) kasusaajale ja kontsernile, millesse ettevõte kuulub, jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul EL komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9–17), ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 17 ja §-s 20 sätestatu alusel eraldatud vähese tähtsusega abi ei ületa  koos programmi raames saadava abiga vähese tähtsusega abi ülemmäära 15 000 eurot;

3.3.  Kalapüügi- ja vesiviljeluse (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03) ning kalade töötlemise sektori (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 102) kasusaajale ja kontsernile, millesse ettevõte kuulub, jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul EL komisjoni määruse (EL) nr 717/2014 (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9–17), ning g kalandusturu korraldamise seaduse §-s 43 ja §-s 46 sätestatu alusel eraldatud vähese tähtsusega abi ei ületa  koos programmi raames saadava abiga vähese tähtsusega abi ülemmäära 30 000 eurot;

4.     Kasusaaja või tema üle valitsevat mõju omav isik ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel.

5.     OÜ ja AS kasusaaja puhul (v.a VKE, mis on eksisteerinud vähem kui kolm aastat) ei ole kasusaaja akumuleeritud kahjumi tõttu kaotanud üle poole oma märgitud osa- või aktsiakapitalist.

Ettevõtete kestlikkuse toetusprogrammi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi projektist "Põlvamaa PATEE programm 2020-2023". Toetusprogrammis osalemise eest arvestatakse  ettevõttelt vähese tähtsusega riigiabi (VTA) SA Põlvamaa Arenduskeskuse poolt eraldatava toetussumma ulatuses. Täpsemalt saab vähese tähtsusega abi kohta lugeda ja oma ettevõtte VTA jääki vaadata siit: http://www.fin.ee/riigiabi.

 

Lisateave:

Ilija Samoldin
SA Põlvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant (rohemajanduse suunal)
E-post: ilija.samoldin@polvamaa.ee
Tel. 5850 2444

 

 

 

 

 

 

eu